سه شنبه, 08 مهر 1393

پرونده الکترونیک بیمار

نرم افزار مدیریت اطلاعات پرونده الكترونيك


  Electronic_File

 • امكان ثبت اطلاعات فرم ويزيت بيهوشي مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم خلاصه پرونده مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم علائم حياتي مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم گزارش پرستاري مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم پذيرش پرستاري مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم شرح حال و معاينه بدني مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم دستورات پزشك مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم درخواست مشاوره مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان ثبت اطلاعات فرم سير بيماري مطابق فرمت استاندارد وزارت بهداشت
 • امكان تعريف فرم هاي جديد با سليقه كاربر و تغيير در فرم هاي موجود
 • امكان مشاهده اطلاعات پذيرش هاي قبلي بيمار با امكان كنترل و دسترسي به افراد خاص
 • رسم نمودارهاي مربوطه

ورود اعضا