برو بالا
 

 

نرم افزار جامع بايگاني اسناد

-        امكان تعريف برگه هاي پرونده بيمار

-        امكان تعريف بخش هاي داراي صلاحيت جهت اخذ پرونده بيمار

-        امكان ثبت كنترل پرونده هنگام ورود به بايگاني ( از نظر تكميل بودن اوراق پرونده و ... )

-        امكان عودت پرونده هاي ناقص به بخش هاي مربوطه جهت تكميل مدارك پرونده

-        امكان پيگيري پرونده هاي عودت شده كه هنوز به بايگاني بازنگشته است

-        امكان ثبت پرونده هايي كه به صورت اماني در اختيار بخش ها قرار گرفته است

-        پيگيري پرونده هايي كه به صورت اماني خارج شده و هنوز عودت داده نشده است

-        امكان گزارش از وضعيت انواع پرونده اعم از ناقص و اماني ، عودت داده شده يا نشده و ...

 

 
 
 

 


0