برو بالا

 

سيستم جامع آمار و مدارک پزشکي

 • امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از پذيرش بيمارستان .
 • امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از ترخيص بيمارستان .
 • امکان دريافت اطلاعات به صورت مستقيم از بخش هاي بيمارستان.
 • امکان جستجوي سريع بيماران براساس نام و نام خانوادگي .
 • امکان جستجوي سريع بيماران براساس شماره پرونده 
 • امکان جستجوي سريع بيماران براساس تاريخ پذيرش
 • امکان جستجوي سريع بيماران براساس بخش .
 • امکان تعريف بخشهاي مختلف .
 • امکان تعريف مکانهاي نقل و انتقال پرونده بيماران .
 • امکان درج نام مکان ارسال پرونده.
 • امکان درج تاريخ ارسال پرونده.
 • امکان درج تاريخ تخمين عودت پرونده.
 • امکان درج تاريخ عودت پرونده .
 • امکان بايگاني پرونده بيماران .
 • امکان برگشت از بايگاني بيماران.
 • امکان درج پروندهاي مفقودي .
 • امکان گزارشگيري  پروندهاي ارسالي.
 • امکان گزارشگيري براساس پرونده هاي عودت شده.
 • امکان گزارشيري براساس پروندهاي عودت نشده.
 • امکان گزارشگيري پروندها براساس مقصد ارسال پرونده

 

 
 
 

 


0