برو بالا
 

سيستم مديريت اطلاعات آنژيوگرافي

 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان ثبت مشخصات هر درخواست شامل:
 1. مشخصات بيمار
 2. تاريخ درخواست
 3. خدمات درخواست شده
 4. محل درخواست کننده
 5. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :
 1. شناسه بيمار
 2. پزشک معالج
 3. علت مراجعه
 4. بيمه و شماره بيمه
 5. خدمات درخواست شده
 6. تاريخ نسخه
 7. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت خدمات انجام شده شامل :
 1. فرد انجام دهنده
 2. تاريخ و زمان انجام
 • امکان ثبت تشخيص و Report شامل
 1. تاريخ و زمان
 2. راديولوژيست
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن .
 • امکان تعيين زمان جوابدهي به خدمت درخواستي .
 • امکان تعيين نوع جوابدهي براي بيماران بستري و سرپايي .
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف متن هاي پيش فرض براي گزارش راديولوژيست به تعداد نامحدود براي هر راديولوژيست
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان مشخص شدن افرادي که بدهي دارند و عدم تحويل جواب
 • امکان صدور درخواست خريد اقلام مصرفي
 • امکان انتقال اقلام مصرفي از مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • امکان ثبت ورود اقلام مصرفي
 • امکان دريافت درخواست اقلام مصرفي از طريق واحد تصوير برداري
 • امکان ثبت تحويل اقلام مصرفي به واحد تصوير برداري و اخذ رسيد
 • امکان انتقال اقلام مصرفي به انبار راديولوژي مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • امکان صدور درخواست خريد تجهيزات
 • امکان ثبت مشخصات شرکت ها

 

 
 
 

 


0