برو بالا
 

سيستم مديريت اطلاعات پزشکي هسته اي


 • داراي قابليت هاي کلي پذيرش و نوبت دهي.
 • امکان ثبت سقف بر اساس بيمه ها
 • امکان صدور درخواست خريد اقلام مصرفي
 • امکان تعريف پزشکان و تکنسين ها
 • امکان انتقال اقلام مصرفي از مراکز ديگر بر اساس درخواست
 • امکان تعريف بخش هاي تشخيصي به تعداد نامحدودامکان ثبت مشخصات هر درخواست شامل:
 1. مشخصات بيمار
 2. تاريخ درخواست
 3. خدمات درخواست شده
 4. محل درخواست کننده
 5. پزشک درخواست کننده
 • امکان ثبت مشخصات هر مراجعه شامل :
 1. شناسه بيمار
 2. پزشک معالج
 3. علت مراجعه
 4. بيمه و شماره بيمه
 5. خدمات درخواست شده
 6. تاريخ نسخه 
 • امکان ثبت ورود اقلام مصرفي
 • امکان دريافت درخواست اقلام مصرفي از طريق واحد تصوير برداري
 • امکان ثبت تحويل اقلام مصرفي به واحد تصوير برداري و اخذ رسيد
 • امکان کنسل و يا حذف کردن درخواست ، قبل از شروع به انجام آن
 • امکان تغيير سقف براي هر بيمار
 • امکان ثبت مشخصات شرکت ها

 
 
 

 


0