برو بالا
     

 سيستم جامع مديريت پاتولوژي

  
• ثبت مشخصات بيمار( نام و نام خانوادگي،سن،جنس،پزشک،نوع بيمه و ... )
• ثبت مشخصات بيماران سرطاني(پزشک ،محل ارجاع، کد محل ارجاع و ...)
• وارد کردن شماره لام براي هر بيمار ( شمسي يا ميلادي )
• محاسبه مخارج اتوماتيک (محاسبه فرانشيز ، سهم سازمان ، قابل پرداخت و... )
• صدور قبض باامکان اعمال تغييرات در قبض توسط خود شما
• درج خودکار تاريخ جواب براساس آزمايشات پذيرش شده در قبض پذيرش
• امکان جلوگيري از حذف ويا اعمال تغييرات در اطلاعات بيمار ،مگر با رمز اشخاص داراي
صلاحيت ( تغييراتي نظير نوع بيمه ، تستهاي درخواست شده ، مبلغ دريافتي و ... )
• جستجوي بيماران بر اساس نياز شما
• گزارشات مالي ، آماري و عملياتي

  

  گزارشاتي نظير :

  • ليستهاي بيمه جهت ارائه به سازمانهاي طرف قرارداد

• ارائه Floppy Disk به سازمانهاي بيمه(خدمات درماني ، تامين اجتماعي،نيروهاي مسلح و ...)

• گزارش ديسکت بيمه بيماران سرطاني

• گزارش کارکرد پزشکان

• ارائه گزارش پزشکان معرف

• ارائه گزارش صندوق هر شيفت به تفکيک


• ارائه گزارش درامد

• گزارش بيماران بدهکار

• گزارش تخفيف هاي اعمال شده براي بيماران با ذکر نام درخواست کننده

• گزارش عمليات کاربران

• گزارش مصرف و موجودي

• و بالاخره ارائه گزارشي که مورد نياز شماست !!!

 جوابدهي
 

 • تنظيم و تغيير ظاهري جوابها توسط خود شما( مثلا اندازه کاغذ ، سربرگ ، آرم و ...)

• استفاده از جوابهاي از پيش آماده شده ( مثلا پاپ اسمير)

• وارد کردن کدهاي توپوگرافي و مورفولوژي براي هر بيمار

 ارائه جواب به پزشک از طريق Email

 

 
 
 

 


0