برو بالا
  افتخارات

 •  اولين عضوHL7 در ايران از دسامبر 1999

 •  ثبت 50 نرم افزار ويژه مراکز پزشکي در شوراي عالي انفورماتيک کشور

 •  تجربه مکانيزاسيون بالغ بر 2500 مرکز پزشکي درماني شامل 80 مرکز بيمارستاني

 •  مجري بزرگترين شبکه هاي بيمارستاني و پزشکي کشور

 •  يکي از شرکتهاي منتخب دبيرخانه تکفاب جهت توليد HIS ملي ( همايش دو روزه ديماه 1382 )

 •  همکاري و اجرا پروژه سلامت الکترونيک متعلق به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

 •  همکاري و اجراي پروژه استاندارد سازي کدهاي پاتولوژي تحت نظارت معاونت سلامت

           (ICD-O و ICD10 )

 •  مجري پروژه حمايتي سيستمهاي HIS تحت نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

          ( شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان )

 •  مجري پروژه ثبت و ارائه آمار بيماريهاي خاص با نظارت اداره ژنتيک و سرطان مرکز مديريت بيماريها

 •  ارتباط و تعامل با دفتر همکاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري جهت بومي سازي استاندارد HL7

 •  همکاري با مرکز صنايع نوين در پروژه شناخت اولويتهاي حوزه سلامت

 


0